Kjäll Sjögren
Kjäll SjögrenDirigent
Christer Andreasson
Christer AndreassonTrumpet
Sven-Erik Andersson
Sven-Erik AnderssonTrumpet
Bjarne Höegh
Bjarne HöeghTrumpet
Erik Nilsson
Erik NilssonKlarinett
Gullvi Höegh
Gullvi HöeghKlarinett
Anders Eklund
Anders EklundKlarinett
Nils Pålsson
Nils PålssonSaxofon, alt
Martin Pålsson
Martin PålssonSaxofon, tenor
Conny Hultin
Conny HultinSaxofon, alt
Mats Myrenås
Mats MyrenåsHorn
Per Hemström
Per HemströmTrombon
Wiveka Pålsson
Wiveka PålssonFlöjt
Catarina Karlsson
Catarina KarlssonFlöjt
Arne Ahl
Arne AhlBaryton
Lars-Rune Martinsson
Lars-Rune MartinssonSlagverk